Spory budowlane i infrastrukturalne

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Wojciech Deja PARTNER, LIDER PRAKTYKI POSTĘPOWAŃ SPORNYCH
wojciech.deja@ozogpytlak.pl Wojciech Deja

Prowadzimy złożone spory na tle procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych. Reprezentujemy zamawiających, jak również generalnych wykonawców i podwykonawców. Posiadamy unikalne doświadczenie z zakresu ochrony interesów, w warunkach spornych, podmiotów świadczących usługi projektowe. Prowadzimy interdyscyplinarne spory z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz karnego, w odpowiedzi na bieżące zjawiska rynkowe, takie jak tzw. szantaż deweloperski.

Krótki opis sprawy: reprezentacja generalnego wykonawcy (działającego w ramach konsorcjum) w sporze z podwykonawcą (również działającym w ramach konsorcjum) o zwrot zatrzymanego wynagrodzenia.

Wymuszenie przez podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia pod groźbą zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości generalnego wykonawcy. Płatność z zastrzeżeniem zwrotu, a następnie dochodzenie zapłaty z tytułu nienależnego świadczenia.

Problematyka bezskuteczności reprezentacji generalnego wykonawcy przez przedstawiciela współkonsorcjanta oraz solidarnej odpowiedzialności w trójstronnej relacji inwestor – generalny wykonawca – podwykonawca, przy dodatkowych współzależnościach konsorcjalnych między wykonawcami na odpowiednich szczeblach.

WPS: ok. 1 mln złotych. Stan sprawy: postępowanie przed sądem I instancji.

Krótki opis sprawy: reprezentacja klienta – biura projektowego – w sprawie o zapłatę z tytułu zwrotu kaucji oraz nienależnie potrąconych kar umownych.

Dokonanie przez inwestora i zamawiającego potrącenia roszczenia projektanta o zwrot zatrzymanych kaucji z rzekomym roszczeniem o zapłatę kar umownych. Kwalifikacja tego samego zdarzenia (opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej) jako podstawy do zasądzenia dwóch odrębnych kar umownych (z tytułu niezachowania terminu realizacji umowy oraz z tytułu z tytułu nienależytego wykonania umowy).

Problematyka kumulacji i miarkowania kar umownych.

WPS: ok. 1 mln złotych. Stan sprawy: postępowanie przed sądem I instancji.

Serwis dedykowany: SPORYMAJĄTKOWE